Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλορόλο στον κύκλο παραγωγής, συνδέονται με τις διαδικασίες εφοδιαστικής, το εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών και τη διεξαγωγή πολλών τύπων εργασίας. Αυτός ο τύπος περιουσιακών στοιχείων επιτρέπει στον οργανισμό να εισπράττει εισόδημα, αλλά γι 'αυτό είναι απαραίτητο να αναλυθεί προσεκτικά η σύνθεση, η δομή, το κόστος κάθε αντικειμένου. Η μόνιμη παρακολούθηση πραγματοποιείται βάσει λογιστικών δεδομένων, τα οποία πρέπει να είναι αξιόπιστα και ορθά. Οι κύριες καταχωρίσεις για πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι τυπικές, αλλά κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορούν να προκύψουν απρόβλεπτα.

Πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού έχουν διαφορετικό κύκλο εργασιών,δηλαδή τη διαδικασία μεταφοράς της αξίας της στην τιμή της παραγωγής. Τα μη κυκλοφορούντα πάγια ταξινομούνται ως χαμηλά-ρευστά, χαρακτηρίζονται από τους ακόλουθους δείκτες:

 1. Υψηλή αρχική τιμή.
 2. Συμμετοχή σε διάφορους κύκλους παραγωγής διατηρώντας παράλληλα την αρχική φυσική μορφή.
 3. Μια σταδιακή μεταφορά της τιμής στο κόστος παραγωγής με τη βοήθεια των αποσβέσεων.

  την απόσπαση σε ενσώματες ακινητοποιήσεις

Καταχώρηση παγίου ενεργητικούπρέπει να συντάσσεται σωστά, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του περιουσιακού στοιχείου, την περίοδο λειτουργίας του, τον σκοπό χρήσης. Οι ενεργές λογαριασμοί 08, 01 και οι παθητικοί λογαριασμοί 02 για τις αποσβέσεις χρησιμοποιούνται για τη λογιστική. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία υποδιαιρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: κατασκευές, μηχανές, υπολογιστές, εξοπλισμός, ζώα, οχήματα, φυτείες (πολυετή φυτά), κτίρια, εργαλεία. Η απόσπαση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων από τον λογιστή περιλαμβάνει αναγκαστικά τη συνολική αξία. Στην περίπτωση αυτή, το περιουσιακό στοιχείο έχει διάφορες αξίες: το πρωτότυπο, το υπόλοιπο και την ανάκτηση. Όλες οι επιχειρηματικές συναλλαγές (κινήσεις) του περιουσιακού στοιχείου συνοδεύονται από αντίστοιχη εγγραφή στα λογιστικά βιβλία, δηλαδή συντάσσεται η αντίστοιχη αλληλογραφία. Τα κύρια μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στο ενεργό μέρος του ισολογισμού, τμήμα 1.

Αποσβέσεις

Όλοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται στη συντήρηση,το περιουσιακό στοιχείο των πάγιων στοιχείων ενεργητικού έχει ένα όριο ζωής που εξαρτάται από το σκοπό, τους όρους χρήσης και την ομάδα περιουσιακών στοιχείων. Κατά τη λειτουργία, κάθε μονάδα που υπόκεινται σε φθορά, η οποία μπορεί να είναι ηθική (απαξίωση) ή φυσική (ανάπτυξη πλήρους πόρων, τον κανιβαλισμό, καταστροφή). Αποσβέσεις (αποσπάσεις λογαριασμό 02) αρχίζει να προκύψουν από τη στιγμή της εγγραφής του μηνιαίου ίσα (το γραμμικό γράφημα) δόσεις καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Που υπολογίζεται ως ποσοστό του αρχικού (δαπάνες τιμή + επαναλάβει ή δεδομένων επαναξιολόγηση) αξία του ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο λειτουργίας. Η φθορά υπολογίζεται στον παθητικό λογαριασμό αριθ. 02 και αναφέρεται στο κόστος της μονάδας στην οποία χρησιμοποιείται η μονάδα. Οι δεδουλευμένες αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζονται στις ακόλουθες καταχωρίσεις στα λογιστικά βιβλία:t 20, 44, 25, 26, 29, 23, 97, 91, Για ναt02 αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων ενεργητικού που υπολογίζονται γιααντικείμενα που χρησιμοποιούνται στην κύρια, βοηθητική, πρόσθετη παραγωγή, μισθωμένα. Συσσωρευμένες κατά τη διάρκεια της εργασίας, τα ποσά απόσβεσης αφαιρούνται από την αρχική αξία και παρέχουν μια υπολειμματική τιμή στην οποία το αντικείμενο μπορεί να πωληθεί, παροπλιστεί, αποσυναρμολογηθεί. Ταυτόχρονα, η απόσπαση σε ενσώματα πάγια που υπόκεινται σε διάθεση:t 02. Για ναt№01 / υπο-λογαριασμός.

βασικές καταχωρίσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων

Παραλαβή

Η μακροχρόνια παραγωγή και τα γενικά οικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποκτώνται σε βάρος μεγάλων κεφαλαιουχικών επενδύσεων, οι οποίες μπορεί να είναι δικές, δανεισμένες, επενδύσεις. Η πηγή εσόδων μπορεί να είναι:

 1. Απόκτηση από προμηθευτές.
 2. Τέλη ιδρυτών.
 3. Προσθήκη στο καλάθι (δωρεά) μεταφορά.
 4. Ανέγερση (κατασκευή).
 5. Απόκτηση βάσει της σύμβασης ανταλλαγής.

  απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων

Κάθε ενέργεια συνοδεύεται απόρυθμίζονται τα έγγραφα της ενοποιημένης μορφής και η αντίστοιχη λογιστική εγγραφή (απόσπαση). Για πάγια περιουσιακά στοιχεία που απαιτούν πρόσθετη βελτίωση, εγκατάσταση και προετοιμασία για λειτουργία, με βάση υπολογισμούς και πιστοποιητικά, σχηματίζεται το αρχικό κόστος, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις σχετικές δαπάνες. Η μεταβίβαση του παγίου, η απόσπαση και τα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τη σύμβαση, με την παραλαβή των χρημάτων στο λογαριασμό του προμηθευτή ή κατά την εγκατάσταση της εγκατάστασης.

Αγορά

Στη διαδικασία της απόκτησης ενός αντικειμένου μη-ρεύματοςενεργητικού, η αξία του αντικατοπτρίζεται στον λογαριασμό 08 μέχρι να τεθεί σε λειτουργία. Παράλληλα, αντικατοπτρίζονται οι λογαριασμοί που καταβάλλονται στον προμηθευτή και οι φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συναλλαγή. Κατά την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου χωρίς πρόσθετες τροποποιήσεις και μιας εφάπαξ μεταφοράς σε λειτουργία, η λογιστική υπηρεσία προετοιμάζει την ακόλουθη αλληλογραφία:

 • Δt №08 / s; Για ναt 76 ή 60. για το ποσό που οφείλεται στον αντισυμβαλλόμενο και στους οργανισμούς που πραγματοποίησαν την παράδοση, τη συσκευασία.
 • Δt 19 / υπο-λογαριασμός. Για ναt 60, 76; σχετικά με την αξία του ΦΠΑ.
 • Δt №01 / υπο-λογαριασμό. Για ναt №08 / υπο-λογαριασμό. για το ποσό του αρχικού κόστους στο οποίο καταγράφεται το αντικείμενο και αντικατοπτρίζεται στον ισολογισμό.
 • Δt 76, 60; Για ναt 51, 71, 55, 52, 50, πληρωμένες οφειλές σε μετρητά, μετρητά, από ειδικό λογαριασμό ή από υπεύθυνο (εξουσιοδοτημένο) πρόσωπο.

  αποσύροντας την κεντρική μονάδα απόσπασης

Οι κύριες καταχωρίσεις παγίων πραγματοποιούνται παράλληλα με την ολοκλήρωση των εγγράφων για την απόσπαση (κάρτα απογραφής, πιστοποιητικό αποδοχής).

Ολοκλήρωση

Πολλά αντικείμενα παγίων περιουσιακών στοιχείων (διάφοραπροορισμός) έχουν όχι μόνο υψηλό κόστος αλλά και διαστάσεις που δυσχεραίνουν τη μεταφορά τους και τη διαδικασία προετοιμασίας για εργασία. Στην περίπτωση αυτή, όλες οι πρόσθετες δαπάνες ολοκλήρωσης περιλαμβάνονται στο αρχικό κόστος της μονάδας περιουσιακών στοιχείων. Ταυτόχρονα, η διαδικασία της συσσώρευσής τους πραγματοποιείται στο λογαριασμό 08, σε αντιστοιχία με τους λογαριασμούς διακανονισμού. Οι εργασίες συναρμολόγησης, συναρμολόγησης και προπαρασκευαστικού κύκλου μπορούν να πραγματοποιηθούν από την οργάνωση του αγοραστή ανεξάρτητα, βοηθητικά καταστήματα, στην περίπτωση αυτή, οι αντίστοιχες δαπάνες θα αντικατοπτρίζονται στους λογαριασμούς παραγωγής. Η διαδικασία αυτή θα αυξήσει επίσης τα καθυστερούμενα ποσά για την πληρωμή των υπαλλήλων της επιχείρησης που συμμετέχει σε αυτήν και θα μεταφερθούν στα σχετικά ταμεία (κοινωνική ασφάλιση, σύνταξη). Παραλαβή ενός πάγιου στοιχείου, απόσπαση:

 • Δt № 08 / σ. Για ναt 76, 60 αγορά?
 • Δt 19; Για ναt sc. Αριθ. 60 ή 76 για την αξία του ΦΠΑ ·
 • Δt №08 / s; Για ναt 23, 29, 25, 20 κόστος εγκατάστασης και ολοκλήρωσης του αγορασθέντος αντικειμένου ·
 • Δt № 08 / σ. Για ναt 70 (69, 68), 10 / υπο-λογαριασμός, που συγκεντρώθηκαν στους υπαλλήλους των Α / Π, φόροι, υλικά που δαπανήθηκαν για την προετοιμασία του OPF.
 • Δt № 08 / σ. Για ναt 68; για το έργο που εκτελέστηκε στις συμβάσεις της σύμβασης (ίδια κεφάλαια) ΦΠΑ.

Είτε:

 • Δt № 08 / σ. Για ναt sc. 76, 60 κόστος εγκατάστασης από τρίτους αυξάνουν την τιμή της εγκατάστασης.
 • Δt №01 / υπο-λογαριασμό. Για ναt №08 / υποεκτιμήσει το αντικείμενο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείωνπεριουσιακά στοιχεία με ιστορικό κόστος. Η πληρωμή στους προμηθευτές πραγματοποιείται εις βάρος μη μετρητών ή μετρητών, όταν εξευγενίζονται από τις ίδιες δυνάμεις, οι δαπάνες συμπεριλαμβάνονται στο κόστος των βιομηχανικών προϊόντων ανάλογα με έναν ορισμένο δείκτη.

αποχώρησης σταθερών εγκαταστάσεων αποστολής

Μεταφορά, συνεισφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μετά την παραλαβή μιας συγκεκριμένης μονάδας από το OPFιδρυτές της εταιρείας ή με δωρεά είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί το αντικείμενο. Για τον προσδιορισμό του κόστους είναι προτιμότερο να συσχετιστεί ένας ανεξάρτητος ειδικός, καθώς εάν ξεπεραστεί ένα 5-πλάσιο SMIC, μια ελεύθερη μεταφορά μπορεί να αναγνωριστεί ως μη έγκυρη. Και στις δύο περιπτώσεις, το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να απαιτήσει την ολοκλήρωση ή την εγκατάσταση, τότε οι τυπικές λειτουργίες καταγράφονται με την ακόλουθη σειρά:

1. Δώρο (απόδειξη) του παγίου στοιχείου, απόσπαση:

 • Δt № 08 / σ. Για ναt 98/2 εκτιμώμενη τιμή του αντικειμένου του ΟΒ.
 • Δt №01 / υπο-λογαριασμό. Για ναt Νο. 08 / ρ. ένα σταθερό περιουσιακό στοιχείο κεφαλαιοποιείται. Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου περιλαμβάνεται στο κόστος όλων των δαπανών προετοιμασίας για τη λειτουργία.

2. Από τους ιδρυτές, τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εισπράττονται ως εισφορά στο εγκεκριμένο (αποθεματικό) ταμείο της επιχείρησης. Η τιμή τους στην αρχική φάση ορίζεται ως το κόστος + εργασία για να φέρει το αντικείμενο. Παραλαβή ενός πάγιου στοιχείου, απόσπαση:

 • Δt № 08 / σ. Για ναt 75 γίνονται δεκτοί από τους ιδρυτές.
 • Δt № 08 / σ. Για ναt sc. № 76, 60 εγκατάσταση, εγκατάσταση, ολοκλήρωση από τρίτους οργανισμούς,
 • Δt 19; Για ναt 60 ή 76. ΦΠΑ.
 • Δt №01 / υπο-λογαριασμό. Για ναt №08 / υπο-λογαριασμό της δημοσίευσης αντικειμένων. Η διαδικασία της μεταφοράς του περιουσιακού στοιχείου στο κράτος εργασίας μπορεί να γίνει από τις βοηθητικές υπηρεσίες του οργανισμού.

Απόσυρση

Σύνθεση και δομή των βασικών αντικειμένωνΤα περιουσιακά στοιχεία της παραγωγής πρέπει να αντιστοιχούν στις ανάγκες παραγωγής της επιχείρησης. Κατά την ανάλυση του συντελεστή απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων εντοπίζονται αντικείμενα που είναι αδρανή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή βρίσκονται σε κατάσταση συντήρησης. Τέτοιες μονάδες εξοπλισμού που μπορεί να πωλήσει, να διαγράψει, να αποσυναρμολογήσει ή να συνάψει σύμβαση ανταλλαγής πραγματοποιεί τη μεταβίβαση του παγίου στοιχείου. Οι καταχωρίσεις στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να αντικατοπτρίζουν το οικονομικό αποτέλεσμα της κίνησης του περιουσιακού στοιχείου. Μια υποχρεωτική προϋπόθεση για όλες τις διεργασίες είναι ο προσδιορισμός της υπολειμματικής αξίας μιας μονάδας PF. Για τον υπολογισμό του, χρησιμοποιείται το ποσό των αποσβέσεων που έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας, το οποίο αντικατοπτρίζεται από την Κt αριθμό λογαριασμού 02. Οι κύριες καταχωρίσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων που προετοιμάζονται για συνταξιοδότηση αφορούν τη διαγραφή αποσβέσεων και το κλείσιμο του λογαριασμού για μια συγκεκριμένη μονάδα εξοπλισμού, μεταφορών κ.λπ.

Εφαρμογή

Η διαδικασία πώλησης του κύριου μη κυκλοφορούντος περιουσιακού στοιχείουσυνοδεύεται από την ολοκλήρωση των σχετικών λογιστικών μητρώων. Πρώτον, συντάσσεται σύμβαση, η οποία αντικατοπτρίζει την αξία (συμφωνημένη τιμή) της πωλούμενης μονάδας του OPF. Επιπλέον, η λογιστική υπηρεσία προετοιμάζει μια κάρτα απογραφής, βάσει της οποίας διαγράφεται το πάγιο ενεργητικό.

μεταφορά της κύριας μονάδας απόσπασης

Οι αποσπάσεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν το γεγονός της διάθεσης, η πράξη μεταβίβασης (ενοποιημένη μορφή) του αντικειμένου γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τη συμβατική αξία. Πραγματοποίηση (διάθεση) παγίων στοιχείων, απόσπαση:

 • Δt 76, 62, 79. Για ναt 91/1 τιμολογείται στον αγοραστή του περιουσιακού στοιχείου.
 • Δt №01 / υπο-λογαριασμό της διάθεσης. Για ναt №01 / υπο-λογαριασμός το αρχικό κόστος του αντικειμένου διαγράφεται.
 • Δt 02 / αναλυτικός λογαριασμός. Για ναt №01 / υπο-λογαριασμό της διάθεσης. απόσβεση των πάγιων στοιχείων ενεργητικού, η απόσπαση πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε λογιστική μονάδα.
 • Δt 91/2; Για ναt №01 / υπο-λογαριασμό της διάθεσης. η υπολειμματική αξία μιας μονάδας περιουσιακών στοιχείων διαγράφεται (προσδιορίζεται).
 • Δt 83; Για ναt 84; η αναπροσαρμογή του λειτουργικού συστήματος διαγράφεται.
 • Δt 91/2; Για ναt 23, 25, 29, 70, 69, 10. δαπάνες για την προετοιμασία της διευκόλυνσης εφαρμογής ·
 • Δt 91/2; Για ναt 68 / υπο-λογαριασμό. ΦΠΑ.
 • Δt 51, 55, 50, 52 (κατά τον υπολογισμό σε ξένο νόμισμα). Για ναt 62, 76; εισπράττονται κεφάλαια από τον αγοραστή του αντικειμένου OS.

Μεταφορά

Σε περίπτωση δωρεάν μεταβίβασης ενός περιουσιακού στοιχείου σε θυγατρικήεπιχείρηση ή με κοινή συμφωνία των εταιρειών της απόσπασης γίνονται με τον ίδιο τρόπο. Εξαίρεση είναι η χρέωση και η πίστωση των κεφαλαίων από τον αγοραστή, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει τέτοιος συμβαλλόμενος. Η διαδικασία προσδιορισμού της αξίας στο τέλος της περιόδου λειτουργίας και της αποσβέσεως είναι τυποποιημένη για όλες τις πωλήσεις μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Η κάρτα απογραφής του αντικειμένου είναι κλειστή, ο αντίστοιχος αναλυτικός λογαριασμός εκκαθαρίζεται στη λογιστική.

Διαγραφή

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό κατά τη διάρκεια της εργασίαςφθείρεται, δηλ. χάνει κάποια από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ή καθίσταται παρωχημένη. Στην περίπτωση αυτή, μια μονάδα εξοπλισμού ή μεταφοράς είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, επομένως οι επιχειρήσεις το συντομεύουν συνήθως από τον ισολογισμό ή αποστέλλονται για αποσυναρμολόγηση. Κατά την αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων αντικειμένων, τα ανταλλακτικά πρέπει να αποτιμώνται και να πιστώνονται ως μέρος των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (λογαριασμός 10 / υπο-λογαριασμός). Η λογιστική καταρτίζει μια πράξη βάσει της οποίας γίνεται η διαγραφή του παγίου στοιχείου. Οι καταχωρίσεις αντικατοπτρίζονται στην ακολουθία:

 • Δt №01 / υπο-λογαριασμό της διάθεσης. Για ναt №01 / υπο-λογαριασμό. η λογιστική αξία (αρχικό) κόστος διαγράφεται ·
 • Δt 02 / αναλυτικός λογαριασμός. Για ναt №01 / υπο-λογαριασμό της διάθεσης. οι δεδουλευμένες αποσβέσεις διαγράφονται.
 • Δt 91/2; Για ναt №01 / υπο-λογαριασμό της διάθεσης. στην υπολειμματική αξία.
 • Δt 83; Για ναt 84; επανεκτίμηση ·
 • Δt 91/2; Για ναt 26, 29, 70, 69, 10, κόστος αποσυναρμολόγησης ·
 • Δt 12, 10 / υπο-λογαριασμός. Για ναt 91/1; τα ανταλλακτικά, τα αναλώσιμα αναλώσιμα και τα ανταλλακτικά που λαμβάνονται κατά την αποσυναρμολόγηση της μονάδας OPF καταναλώνονται.

Διαγραφή μιας μονάδας παραγωγής στοιχείων ενεργητικούγίνεται σε περίπτωση απώλειας. Αυτό μπορεί να συμβεί με ευθύνη του υπεύθυνου προσώπου, ως αποτέλεσμα φυσικής καταστροφής. Σε περίπτωση που γνωρίζει ο ένοχος, η αποζημίωση των ζημιών που εκτιμάται από τα αρμόδια πρόσωπα γίνεται με δική του δαπάνη μία φορά ή σταδιακά, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση πλήρους ή μερικής καταστροφής του αντικειμένου OS, ως αποτέλεσμα ανυπέρβλητων περιστάσεων (ανωτέρας βίας), ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης μπορεί να απαιτήσει ασφαλιστικές πληρωμές εάν υπάρχει συμφωνία για αποζημίωση για ζημία. Η λογιστική με τη βοήθεια τυποποιημένων πράξεων συνιστά τη συνταξιοδότηση παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι καταχωρίσεις που συντάσσονται στο μέλλον εξαρτώνται από την πηγή αποζημίωσης. Με ασφαλιστική αποζημίωση:

επανεξέταση του λειτουργικού συστήματος

 • Δt 76 / υπο-λογαριασμός; Για ναt №01 / υπο-λογαριασμό. η αξία του ασφαλισμένου περιουσιακού στοιχείου αντανακλάται.
 • Δt 55, 51, 52, 50. Για ναt 76 / υπο-λογαριασμός; έλαβε ασφαλιστικές παροχές.
 • Δt 99; Για ναt 76/1. τα μη αντισταθμισμένα έξοδα διαγράφονται. Κατά την εκχώρηση ζημίας στον ένοχο, οι λογιστικές εγγραφές γίνονται στα κατάλληλα μητρώα:
 • Δt 94; Για ναt №01 / υπο-λογαριασμό. αντανακλά την έλλειψη, βλάβη στο αντικείμενο OF?
 • Δt 73 / υπο-λογαριασμός; Για ναt 94; τα έξοδα διαγράφονται στον ένοχο.
 • Δt 50, 70, 51. Για ναt 73 / υπο-λογαριασμός; την αποζημίωση των εξόδων με καταβολή μετρητών, σε λογαριασμό διακανονισμού ή την αποπληρωμή του χρέους εις βάρος των μισθών.

Αυτοματισμοί

Καταχωρίσεις για τη λογιστική διακίνησης μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείωνείναι τυπικά. Στις συνθήκες αυτοματοποίησης όλων των τύπων λογιστικής, με την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση του αντίστοιχου λογισμικού, η εργασία του λογιστή απλοποιείται. Μειώνει τη ροή εργασίας και αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ανάλυσης. Η εισαγωγή δεδομένων πραγματοποιείται συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έγγραφο στο πρόγραμμα, το οποίο επιτρέπει την αυτόματη πλήρωση όλων των αλληλεξαρτώμενων καταχωρητών λογιστικής για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο χρόνος εγγραφής των πράξεων, των καρτών απογραφής, των αναλυτικών μεταγραφών μειώνεται σημαντικά. Αυτοματοποιήστε τη διαδικασία αλληλογραφίας μεταξύ λογαριασμών (λογιστικές εγγραφές). Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, το κεφάλαιο κίνησης, το κεφάλαιο, τα δάνεια λογιστικοποιούνται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του προγράμματος, με βάση τα δεδομένα εισροών και τους ισχύοντες νόμους.

</ p>