Σύμφωνα με το νόμο, ο υπάλληλοςο εκπρόσωπος του οργανισμού, εκτός από τον επικεφαλής του, μπορεί να είναι κάθε άτομο ή επιχείρηση που έχει την κατάλληλη πληρεξουσιότητα. Η σειρά εγγραφής αυτών των εγγράφων ρυθμίζεται από το νόμο μόνο με γενικούς όρους και ο οργανισμός μπορεί να εκδώσει πληρεξούσιο οποιασδήποτε μορφής, επικυρωμένο με τη σφραγίδα και την υπογραφή του διευθυντή. Υποχρεωτική προϋπόθεση είναι η ημερομηνία εγγραφής, χωρίς την οποία το έγγραφο δεν έχει νομική ισχύ. Η περίοδος ισχύος μπορεί να είναι οποιαδήποτε χρονική περίοδος που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, εάν δεν διευκρινίζεται, η πληρεξουσιότητα για την εκπροσώπηση των συμφερόντων του οργανισμού ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνίαπαράδοση. Επίσης, κατά την εγγραφή, είναι σημαντικό να αναφέρετε πλήρως τα δεδομένα διαβατηρίου ενός αξιόπιστου ατόμου. Το κείμενο του εγγράφου δεν πρέπει να περιέχει συντομογραφίες, όλοι οι αριθμοί πρέπει να είναι γραμμένοι τόσο σε αριθμούς όσο και σε λέξεις. Η συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες θα επιτρέψει στον διαχειριστή να αποφεύγει παρεξηγήσεις κατά την παρουσίαση του εγγράφου και να εκτελεί εγκαίρως τις εκχωρημένες ενέργειες.

Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση συμφερόντωνένας οργανισμός εκδίδεται για να εκτελέσει μία εφάπαξ ενέργεια (λήψη εγγράφου, ολοκλήρωση μιας συναλλαγής). τακτική εκτέλεση ομοιογενών πράξεων (υποβολή εκθέσεων, παραλαβή αλληλογραφίας). Επιπλέον, ο εργαζόμενος μπορεί να εκδοθεί γενική εξουσιοδότηση, η οποία συνεπάγεται τη μεταφορά όλων ή των περισσότερων δικαιωμάτων που έχει ο επικεφαλής.

Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση συμφερόντωνο οργανισμός δεν υπόκειται σε υποχρεωτική συμβολαιογραφική πράξη, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εργαζόμενος έχει ανατεθεί στην αρχή για τη διάθεση των ακινήτων και τη μεταφορά της επιχείρησης, τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων που έχει λάβει, καθώς και σε ορισμένες άλλες καταστάσεις που καθορίζονται από το νόμο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η πληρεξουσιότητα που χορηγείται στους υπαλλήλους για την πραγματοποίηση σημαντικών συναλλαγών ή εκπροσώπησης σε άλλη πόλη, καθώς και διευθυντές υποκαταστημάτων συνιστάται να πιστοποιείται από συμβολαιογράφο. Αυτό θα χρησιμεύσει ως πρόσθετη εγγύηση για τη νομιμότητα των ενεργειών του διαχειριστή και θα καταστεί βαρύ αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο σε περίπτωση προβληματικής κατάστασης.

Η μόνη πληρεξουσιότητα που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του οργανισμού, για την οποία παρέχεται ενιαία μορφή,προορίζεται για τη λήψη υλικών τιμών. Είναι το πρωτότυπο λογιστικό έγγραφο και είναι υποχρεωτικό για χρήση. Εκτός από την εκτύπωση της εταιρείας και την υπογραφή του επικεφαλής, αυτή η πληρεξούσια πιστοποιείται και από την υπογραφή του επικεφαλής λογιστή.

Το πιο κοινό πληρεξούσιο για να αντιπροσωπεύσει μια LLC ή μετοχική εταιρεία εκδίδεται στους εργαζομένουςλογιστική ή μια επιχείρηση εξωτερικής ανάθεσης να αλληλεπιδρά με τις φορολογικές αρχές και τα εκτός προϋπολογισμού ταμεία. Το έγγραφο αυτό μπορεί να μεταδώσει διαχειριστή ποικιλία των εξουσιών :. Πληροφόρησης, την απόκτηση αποσπάσματα από το μητρώο και την έκβαση των φορολογικών αρχών, με την παρουσία του την εξέταση των υλικών εκτός του χώρου ελέγχων, κ.λπ. Η εξουσιοδότηση για την παράδοση των λογαριασμών πρέπει να παρουσιάζονται όχι μόνο για την προσωπική λογιστή αναφοράς, αλλά όταν στέλνετε ηλεκτρονικά έγγραφα μέσω μιας εταιρείας outsourcing. Ταυτόχρονα, το έγγραφο πρέπει να υποβληθεί στον φορολογικό έλεγχο ή στο εξωχρηματιστηριακό ταμείο μέχρι την αποστολή των εκθέσεων. Οι μεθοδολογικές συστάσεις της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας (Παράρτημα Αρ. 1) περιέχουν μια μορφή πληρεξουσιότητας, η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εξουσίες.

Μια πληρεξουσιότητα που εκδίδεται από νομική οντότητα πρέπεινα τηρούν αυστηρά το πλαίσιο του καταστατικού. Υπάρχουν επίσης εξουσίες που ο οργανισμός δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρεί σε εκπροσώπους. Αυτές περιλαμβάνουν τη μεταφορά των φόρων, την αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε και κάποιες άλλες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το γράμμα FTS № AL-22-6 / 627 πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τα συμφέροντα SP γίνεται με τον τρόπο που προβλέπεται οργανώσεις (υπό την προϋπόθεση ότι Τύπου).

</ p>