Η νομική πολιτική της δραστηριότητας για σήμεραη ημέρα αναπτύσσεται αρκετά έντονα. Επειδή ο νόμος είναι ο κύριος ρυθμιστής των κοινωνικών σχέσεων. Το γεγονός αυτό δείχνει υψηλό επίπεδο προόδου στην κοινωνία. Πρέπει να σημειωθεί ότι το δικαίωμα δεν ήταν πάντα βασικός ρυθμιστής. Οι προκάτοχοί του ήταν η βία και η θρησκεία. Αλλά ο χρόνος έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικότητα αυτών των κατηγοριών στο πλαίσιο της ρύθμισης των δραστηριοτήτων των ανθρώπων. Η ουσία είναι ότι η βία δρα μόνο στους αδύναμους στο πνεύμα και η θρησκεία γίνεται αντιληπτή αποκλειστικά από τους πιστούς. Με τη σειρά του, ο νόμος είναι η βάση οποιασδήποτε ανθρώπινης δραστηριότητας.

Αυτός ο παράγοντας προκάλεσε την εμφάνιση επαρκώνενδιαφέροντες νομικούς θεσμούς που εξακολουθούν να λειτουργούν. Για παράδειγμα, πολύ συχνά ένα άτομο, λόγω της απασχολησιμότητας της ζωής του ή της έλλειψης μιας πραγματικής ευκαιρίας, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει κατάλληλα οποιαδήποτε ενέργεια. Ως εκ τούτου, μεταβιβάζει μερικές από τις λειτουργίες και τις ευκαιρίες του σε άλλο πρόσωπο βάσει ενός συγκεκριμένου νομικού θεσμού, ο οποίος περιγράφει λεπτομερώς τον Αστικό Κώδικα. Ως εκ τούτου, η πληρεξουσιότητα και η εκπροσώπηση αποτελούν βασικές κατηγορίες στην περίπτωση αυτή. Έχουν τη δική τους συγκεκριμένη εφαρμογή, η οποία θα περιγραφεί λεπτομερέστερα αργότερα στο άρθρο.

Η έννοια της εκπροσώπησης

Πριν ασχοληθείτε με τα χαρακτηριστικάτην πληρεξουσιότητα και τον άμεσο διορισμό του, είναι απαραίτητο να αναλυθεί η ίδια η σχέση, στην οποία υπάρχει στην πραγματικότητα η κατηγορία. Έτσι σήμερα είναι η εκπροσώπηση. Με τη δομή και τα καθήκοντά του, η νομική σχέση αυτού του είδους είναι πολύ απλή. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και μερικές δογματικές αποφάσεις, η εκπροσώπηση είναι η διαδικασία της διάπραξης οποιωνδήποτε ενεργειών από ένα άτομο για λογαριασμό άλλου που έχει αναθέσει τις ικανότητές του. Αυτό το νομικό ίδρυμα έχει ανακύψει και αναπτύσσεται στο αστικό δίκαιο. Η ύπαρξή του ορίζει τις αρχές του κλάδου της ισότητας των κομμάτων και των διαταγμάτων.

πολιτικός πληρεξούσιος

Είδη αντιπροσώπευσης

Υπάρχουν πολλές ταξινομήσειςπου παρουσιάζονται πάνω από το ινστιτούτο. Αλλά η πιο σωστή και ακριβής είναι η διαφοροποίηση που βασίζεται στις διατάξεις των νομοθετικών πράξεων, και συγκεκριμένα του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έτσι, είναι δυνατόν να διακριθούν δύο βασικοί τύποι του εν λόγω ιδρύματος, δηλαδή:

  • εκπροσώπηση βάσει του νόμου ·
  • εκπροσώπηση βάσει σύμβασης.

Ο πρώτος τύπος συνεπάγεται την ύπαρξη καιτη λειτουργία του ινστιτούτου χωρίς την παρουσία οποιωνδήποτε νομικών γεγονότων. Για παράδειγμα, οι γονείς είναι νόμιμοι εκπρόσωποι για τα μικρά παιδιά τους, κηδεμόνες για ανίκανους ανθρώπους κ.λπ. Όσον αφορά το δεύτερο είδος ιδρύματος, η ύπαρξή του οφείλεται σε ένα σημαντικό νομικό γεγονός - στη σύναψη μιας συνθήκης. Με άλλα λόγια, ένα άτομο μεταβιβάζει τα δικαιώματά του σε άλλο πρόσωπο. Οι συμβάσεις αυτού του είδους ονομάζονται πληρεξούσιοι. Οι βασικοί κατάλογοι και τα χαρακτηριστικά τους καθορίζονται από τον αστικό κώδικα. Η πληρεξουσιότητα σε αυτή την περίπτωση είναι προικισμένη με ένα μεγάλο αριθμό συγκεκριμένων στιγμών που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Αστικό Κώδικα: πληρεξούσιο

Έτσι, βρήκαμε ότι υπάρχειεκπροσώπηση βάσει του νόμου και της σύμβασης. Η πληρεξουσιότητα στην περίπτωση αυτή χαρακτηρίζει τον δεύτερο τύπο του εν λόγω ιδρύματος. Αλλά τι είναι αυτή η κατηγορία; Σύμφωνα με το άρθρο 185 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η εξουσιοδότηση είναι εξουσιοδότηση γραπτού χαρακτήρα που εκδίδεται από ένα άτομο σε άλλο. Με βάση το παρόν έγγραφο, εκχωρείται δικαιώματα και καθήκοντα. Το κύριο χαρακτηριστικό της πληρεξουσιότητας είναι το γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί τόσο σε νομικά πρόσωπα όσο και σε ιδιώτες, όπως μας λέει ο αστικός κώδικας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Επομένως, η πληρεξουσιότητα είναι μια συγκεκριμένη μονομερής σχέση, για την υλοποίηση της οποίας αρκεί να παραχθεί η βούληση μόνο από ένα μέρος.

αστικό κώδικα της πληρεξουσιότητας RF

Είδη του νομικού εγγράφου

Όπως πολλές νομικές κατηγορίες, μια πληρεξούσιαμπορεί να χωριστεί υπό όρους σε αρκετά συναφή ιδρύματα. Η ταξινόμηση πραγματοποιείται βάσει του γεωγραφικού πλάτους των μεταβιβαζόμενων εξουσιών. Γενικά, μια τέτοια διαίρεση ειδών είναι η μόνη και πιο αξιόπιστη. Σύμφωνα με αυτό, διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι πληρεξουσίων:

  • ειδικά?
  • ενιαία?
  • γενικά ή γενικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έννοιες αυτών των ειδών δεν είναιπεριέχει στις διατάξεις του τον Αστικό Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η πληρεξουσιότητα κάθε τύπου συνάγεται δογματικά, μελετώντας το θεσμό της αντιπροσωπείας στο σύνολό της. Σε αυτή την περίπτωση, τα χαρακτηριστικά κάθε είδους μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε τις πιο ενδιαφέρουσες και συγκεκριμένες στιγμές της κατηγορίας που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο.

Χαρακτηριστικά μιας εφάπαξ πληρεξουσιότητας

Ο απλούστερος τρόπος να μεταβιβάσεις το δικό σουδικαιωμάτων στον πολιτικό τομέα είναι ένα έγγραφο ενός χρόνου. Μια τέτοια εξουσιοδότηση είναι η βάση για την πραγματοποίηση μιας σημαντικής δράσης και τίποτα περισσότερο. Με άλλα λόγια, δημιουργούνται ειδικά νομικά πλαίσια που επιτρέπουν στον εκπρόσωπο να εργάζεται άμεσα σε οποιαδήποτε γραμμή. Ένα παράδειγμα ενεργειών με πληρεξούσιο αυτού του είδους είναι η πώληση ενός πράγματος, η παραλαβή, η πώληση αγαθών κ.λπ.

άρθρο πληρεξουσιότητας στον Αστικό Κώδικα
Μόνον οι πληρεξούσιοι είναι επαρκείςδημοφιλή, δεδομένου ότι είναι εύκολο στη χρήση και επίσης δεν προκαλούν δυσκολίες στη διαδικασία του περιορισμού. Φυσικά, η ίδια η σχέση για την οποία εκδόθηκε το έγγραφο θα διαδραματίσει επίσης κάποιο ρόλο.

Χαρακτηριστικά της ειδικής πληρεξουσιότητας

Ένα εντελώς διαφορετικό είδος μεταβίβασης δικαιωμάτωνείναι ένας ειδικός τύπος εγγράφου. Τέτοια πληρεξούσια χαρακτηρίζονται επίσης από την ύπαρξη αυστηρών ορίων, ωστόσο, υπονοούν την εκτέλεση οποιωνδήποτε ενεργειών για ορισμένο χρονικό διάστημα. Τέτοια έγγραφα είναι δημοφιλή στο περιβάλλον της συστηματικής προμήθειας αγαθών, της παράδοσης χρημάτων από την ταμειακή μηχανή κλπ.

Χαρακτηριστικά της γενικής πληρεξουσιότητας

Ο αστικός κώδικας, η πληρεξούσια στην οποία αποτελεί το σύστημα βασικών ιδρυμάτων, δεν επιτρέπει μια λεπτομερή ανάλυση της γενικής μεταβίβασης ορισμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

πολιτικό κώδικα της πληρεξουσιότητας της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Ωστόσο, η ύπαρξη ενός γενικού είδους, και πάλι,εξήχθη στο δόγμα. Μια τέτοια πληρεξουσιότητα εκδίδεται για να μπορεί κάποιος να πραγματοποιεί ορισμένες συναλλαγές με ακίνητα στη διαδικασία της διαχείρισης του. Δηλαδή, δεν μιλάμε για μια γραμμή δράσης, όπως στην περίπτωση ειδικής αντιπροσωπείας, αλλά για ένα αποκλειστικό σύστημα δικαιωμάτων για την υλοποίηση επιχειρησιακών και εμπορικών και διοικητικών σκοπών. Οι εκπρόσωποι αυτού του είδους είναι ελεύθεροι να συνάπτουν συμβάσεις, καθώς και να εφαρμόζουν άλλες νομικές σχέσεις προς το συμφέρον του αντικειμένου ελέγχου που τους έχει ανατεθεί. Η Γενική Εισαγγελία παρέχει στους εκπροσώπους το ευρύτερο φάσμα δικαιωμάτων.

αστικό πληρεξούσιο και εκπροσώπηση

Ινστιτούτο Επαναπαλήψεων

Πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 187 της εντολής τουΟ Αστικός Κώδικας συνεπάγεται τη δυνατότητα μεταφοράς των εμπιστευμένων δικαιωμάτων και καθηκόντων. Ένα τέτοιο ίδρυμα ονομάζεται μεταφορά. Σύμφωνα με τις διατάξεις του, ένα πρόσωπο που έχει ήδη λάβει έγγραφο εξουσιοδότησης μπορεί να μεταφέρει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του σε τρίτους. Με άλλα λόγια, το θέμα της έννομης σχέσης αντικαθίσταται. Το ινστιτούτο επαναπιστοποίησης δεν είναι πολύ δημοφιλές σήμερα. Ωστόσο, η ύπαρξή του είναι απαραίτητη, επειδή ενσωματώνει την ουσία της δυνατότητας χρήσης του αστικού δικαίου.

Νομική εξουσιοδότηση

Ο θεσμός της μεταβίβασης δικαιωμάτων που αναφέρεται στο άρθροτα καθήκοντα πραγματοποιούνται με απλή γραπτή μορφή. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου η πληρεξούσια πρέπει να έχει μια κατάλληλη εμφάνιση. Ένας εξαντλητικός κατάλογος τέτοιων στιγμών δίνεται από τον Αστικό Κώδικα. Ως εκ τούτου, η συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα εκδίδεται σε ορισμένες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • ο εκπρόσωπος εξουσιοδοτείται να εκτελεί συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται συμβολαιογραφικό έντυπο.
  • εκδίδεται εξουσιοδότηση για την υποβολή αίτησης εγγραφής ορισμένων δικαιωμάτων ή συναλλαγών ·
  • η πληρεξουσιότητα εκδίδεται για τη διάθεση δικαιωμάτων που καταχωρούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται από το νόμο σε δημόσια μητρώα.

Σε όλες τις υποβληθείσες περιπτώσεις, το έγγραφο που αναθέτει δικαιώματα και υποχρεώσεις πρέπει να πιστοποιείται με ειδική συμβολαιογραφική επιγραφή.

αστικό κώδικα

Αστικός κώδικας: πληρεξούσιο

Ένα σχετικά μικρό ποσοστό των συμβάσεωνείναι για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Κατά κανόνα, υπάρχει κάποια περίοδος ισχύος οποιασδήποτε νομικής σχέσης. Το κατ 'εξουσιοδότηση έγγραφο δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτό το θέμα, όπως λέει ο αστικός κώδικας. Η πληρεξουσιότητα εκδίδεται με γενικούς κανόνες που δεν υπερβαίνουν τα τρία έτη. Στην περίπτωση αυτή, η ακριβής διάρκεια ισχύος πρέπει να διευκρινίζεται στην ίδια τη σύμβαση. Διαφορετικά, η πληρεξουσιότητα θα ισχύει μόνο για ένα έτος.

πολιτικό κώδικα εξουσιοδότησης

Πρέπει να σημειωθεί η εξαιρετική σημασίαμια συγκεκριμένη ημερομηνία για την καθιέρωση πληρεξουσιότητας. Η ολοκλήρωση του εγγράφου θα είναι αδύνατη χωρίς την ύπαρξη αυτής της απαίτησης. Το άρθρο 186 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι, ελλείψει ημερομηνίας, η πληρεξουσιότητα θα είναι άκυρη. Η σημασία των στηρίξεων είναι ότι με τη βοήθειά του μπορείτε να υπολογίσετε σωστά την περίοδο ισχύος της πληρεξουσιότητας. Όσον αφορά τα έγγραφα που εκδίδονται με βάση τη μεταβίβαση, ο όρος τους σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγάλος, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο τίτλο ιδιοκτησίας, δηλαδή, το κύριο.

Συμπέρασμα

Έτσι, εξετάσαμε τα βασικά σημεία της σχέσηςαντιπροσωπεία, τα οποία ελήφθησαν από έγγραφο όπως ο Αστικός Κώδικας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το άρθρο «Εξουσιοδότηση» δεδομένου του αριθμού των εξαντλητική εξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εννόμων σχέσεων, καθώς και το μηχανισμό εγκατάστασης, λειτουργίας και τερματισμού της.

</ p>